Privacy policy

1 ANSVAR //

1.1 Beskyttelse af dine persondata har vores hĂžjeste prioritet, uanset om disse oplysninger handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

1.2 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortĂŠller dig, hvordan vi behandler dine persondata.

2 SELSKAB/DATAANSVARLIG //

2.1 Selskab og dataansvarlig er:

FindersKeepers Shop ApS
CVR-nr. 39394278
Mariendalsvej 32B
2000 Frederiksberg 
Danmark
(Herefter benévnt ”FindersKeepers”)

Tlf: +45 31 79 41 31
E-mail: shop@finderskeepers.dk
Wwebshop: https://shop.dkfinderskeepers.dk/

Denne Persondatapolitik finder ogsĂ„ anvendelse for FindersKeepers ApS, CVR-nr. 34884838, og andre selskaber i FindersKeepers-koncernen. Henvisninger til FindersKeepers og ”vi” i Persondatapolitikken skal derfor forstĂ„s som en henvisning til FindersKeepers ApS og Ăžvrige selskaber i FindersKeepers-koncernen.

3 PERSONDATA //

3.1 Det er vigtigt for os, at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine persondata og for at opfylde gĂŠldende lovgivning.

3.2 Vi sikrer fair og transparent databehandling. NÄr vi beder dig om at stille dine persondata til rÄdighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formÄl. Du modtager oplysning herom pÄ tidspunktet for indsamling af dine persondata.

3.3 NedenstÄende retningslinjer beskriver hvilke typer af persondata, vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte, sÄfremt du har spÞrgsmÄl eller kommentarer til denne Persondatapolitik.

4 KATEGORIER AF PERSONDATA //

4.1 Vi indsamler og behandler typisk fĂžlgende typer af persondata om dig:

 • Navn og/eller brugernavn
 • Adresse
 • E-mail
 • FĂždselsdato
 • Geografisk placering
 • Trafikdata om brug af internettet
 • PrĂŠferencer og interesser
 • Transaktionsdata
 • KĂžbshistorik
 • Betalingsoplysninger
 • IP-nummer
 • Unikke identifikationsnumre pĂ„ netvĂŠrksenheder
 • (herefter benĂŠvnt ”Persondata”)

5 FORMÅL //

5.1 Vi indsamler og opbevarer dine Persondata til bestemte formÄl eller andre lovlige forretningsmÊssige formÄl.

5.2 Dine Persondata indsamles og anvendes til:

 • Identifikation af dig som bruger pĂ„ vores hjemmeside
 • Behandling af dit kĂžb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Anden administration af din relation til FindersKeepers
 • Optimering af vores hjemmeside
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsfĂžring til dig
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsfĂžring til dig
 • Andre markedsfĂžringsaktiviteter
 • Statistik og tilpasning af vores ydelse
 • GennemfĂžrelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom.
 • Opfyldelse af lovkrav og/eller besvarelse af myndighedshenvendelser

6 DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER //

6.1 De registreredes rettigheder vil kun have selvstÊndig betydning i forhold til FindersKeepers i de tilfÊlde, hvor FindersKeepers er dataansvarlig. Er FindersKeepers databehandler, skal den registreredes rettigheder opfyldes gennem den pÄgÊldende dataansvarlige.

6.2 Indsigtsretten

6.2.1 Den registrerede har i henhold til databeskyttelsesforordningens (Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sĂ„danne oplysninger og om ophĂŠvelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (“GDPR”)) artikel 15 ret til at fĂ„ bekrĂŠftet, om FindersKeepers behandler Persondata om den pĂ„gĂŠldende, og i givet fald til at fĂ„ adgang til denne Persondata (der skal udleveres en kopi af den registreredes Persondata).

6.2.2 Derudover har den registrerede ret til at modtage fĂžlgende information:

 • formĂ„lene med behandlingen
 • de berĂžrte kategorier af Persondata
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som Persondata er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • om muligt det pĂ„tĂŠnkte tidsrum, hvor Persondata vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlĂŠggelse af dette tidsrum
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af Persondata eller begrĂŠnsning af behandling af Persondata vedrĂžrende den registrerede eller til at gĂžre indsigelse mod en sĂ„dan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • enhver tilgĂŠngelig information om, hvorfra Persondata stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
 • forekomsten af automatiske afgĂžrelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sĂ„dan behandling for den registrerede.

6.6.3 Det er vores vurdering, at denne bestemmelse kun begrĂŠnset vil komme i spil i forhold til vores sagsbehandling, fordi vores behandling af Persondata i vidt omfang kan knyttes op pĂ„ hjemlen vedrĂžrende opfyldelse af en aftale eller fastlĂŠggelse af et retskrav, ligesom vi – hvis behandlingen i Ăžvrigt opfylder de grundlĂŠggende behandlingsregler – oftest vil kunne pĂ„vise vĂŠgtige legitime grunde til, at Persondata behandles.

6.6.4 Bestemmelsen i artikel 21 i GDPR forudsÊtter, at den registrerede gÞres udtrykkeligt opmÊrksom pÄ sin ret til at gÞre indsigelse, og at dette skal ske senest pÄ tidspunktet for den fÞrste kommunikation. Endvidere skal oplysningen herom meddeles klart og holdes adskilt fra de andre oplysninger.

6.6.5 Supplerende til artikel 21 i GDPR, har den registrerede i henhold til artikel 22 ret til ikke at vÊre genstand for en afgÞrelse, der alene er baseret pÄ automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller pÄ tilsvarende vis betydeligt pÄvirker den pÄgÊldende.

6.6.6 OgsÄ denne bestemmelse indeholder en rÊkke undtagelser, jf. artikel 22, stk. 2. Blandt andet gÊlder retten ikke, hvis afgÞrelsen er nÞdvendig for indgÄelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, hvis behandlingen har hjemmel i lov, eller hvis behandlingen er baseret pÄ den registreredes udtrykkelige samtykke.

6.6.7 Artikel 22 i GDPR forudsÊtter dog generelt, at automatiserede afgÞrelser ikke baseres pÄ sÊrlige kategorier af Persondata, jf. artikel 9, stk. 1, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke hertil, og der er indfÞrt passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

6.7 Ret til dataminimering

6.7.1 I henhold til artikel 18 i GDPR har den registrerede ret til at fÄ begrÊnset behandlingen af Persondata, hvis:

 • rigtigheden af Persondata bestrides af den registrerede, men kun i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslĂ„, om Persondata er korrekte
 • behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsĂŠtter sig sletning af Persondata og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrĂŠnses
 • den dataansvarlige ikke lĂŠngere har brug for Persondata til behandlingen, men de er nĂždvendige for, at et retskrav kan fastlĂŠgges, gĂžres gĂŠldende eller forsvares
 • den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfĂžr af artikel 21, stk. 1, men kun i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser gĂ„r forud for den registreredes legitime interesser.

6.7.2 Retten udgþr dermed et alternativt (og mindre) indgreb i behandlingen sammenlignet med den registreredes ret til at gþre indsigelse efter artikel 21 og 22, og den registreredes ”ret til at blive glemt” efter artikel 17.

6.7.3 Det fÞlger af bestemmelsens stk. 2, at hvis en behandling er blevet begrÊnset, mÄ sÄdanne Persondata, bortset fra opbevaring, stadig behandles blandt andet, hvis den registrerede giver samtykke hertil, eller hvis behandlingen er nÞdvendig for, at et retskrav kan fastlÊgges, gÞres gÊldende eller forsvares.

6.7.4 Bestemmelsen vil efter vores vurdering kun fÄ begrÊnset betydning for vores adgang til at behandle Persondata i vores sagsbehandling.

7 BEHANDLINGSREGLER – GENERELT //

7.1 Behandlingsprincipper


7.1.1 Vi vil behandle Persondata lovligt, rimeligt og pÄ en gennemsigtig mÄde i forhold til den registrerede.

7.1.2 Vores behandling af Persondata er undergivet en formÄlsbegrÊnsning, hvilket vil sige, at Persondata skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formÄl. De mÄ ikke viderebehandles pÄ en mÄde, der er uforenelig med disse formÄl,

7.1.3 Vi behandler Persondata ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal vÊre tilstrÊkkelige, relevante og begrÊnset til, hvad der er nÞdvendigt i forhold til de formÄl, hvortil de behandles,

7.1.4 Persondata skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal vĂŠre korrekte og om nĂždvendigt ajourfĂžrte,

7.1.5 Vi behandler Persondata ud fra et princip om opbevaringsbegrÊnsning, hvilket vil sige, at Persondata skal opbevares pÄ en sÄdan mÄde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et lÊngere tidsrum end det, der er nÞdvendigt til de formÄl, hvortil de pÄgÊldende Persondata behandles, og

7.1.6 Persondata skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles pÄ en mÄde, der sikrer tilstrÊkkelig sikkerhed for Persondata, herunder skal de beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hÊndeligt tab, tilintetgÞrelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

7.2 Risikoanalyse


7.2.1 Vi skal i forbindelse med vores sagsbehandling gennemfĂžre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af Persondata.

7.2.2 Vi har gennemfĂžrt en risikoanalyse, som ligger til grund for denne Persondatapolitik.

7.3 Konsekvensanalyser vedrĂžrende databeskyttelse (DPIA)

7.3.1 Artikel 35 i GDPR indeholder et krav om, at hvis en behandling – navnlig ved brug af nye teknologier og i medfĂžr af sin karakter, omfang, sammenhĂŠng og formĂ„l – sandsynligvis vil indebĂŠre en hĂžj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal den dataansvarlige forud for behandlingen foretage en analyse af de pĂ„tĂŠnkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af Persondata.

7.3.2 Pligten til at foretage en konsekvensanalyse gĂŠlder alene i sĂŠrlige tilfĂŠlde, hvor der kan konstateres en hĂžj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

7.3.3 Konsekvensanalyser skal navnlig gennemfÞres, nÄr der foretages:
a) behandling i stort omfang af fĂžlsomme oplysninger eller af Persondata vedrĂžrende straffedomme og lovovertrĂŠdelser, eller
b) systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrÞrende fysiske personer, der er baseret pÄ automatisk behandling, herunder profilering, og som er grundlag for afgÞrelser, der har retsvirkning for den fysiske person eller pÄ tilsvarende vis betydeligt pÄvirker den fysiske person, eller
c) systematisk overvÄgning af et offentligt tilgÊngeligt omrÄde i stort omfang

7.3.4 Det er vores vurdering, at vi i udgangspunktet sjÊldent vil foretage behandlinger, der opfylder et af ovennÊvnte kriterier. Det mÄ derfor antages, at reglerne om konsekvensanalyse vil have et forholdsvis begrÊnset anvendelsesomrÄde i relation til vores behandling af Persondata om kunder.

7.3.5 GennemfÞres en konsekvensanalyse alligevel, vil resultatet af analysen tages i betragtning, nÄr vi skal trÊffes passende foranstaltninger.

7.4 DatabeskyttelsesrÄdgiver (DPO) 

7.4.1 Pligten til at udpege en databeskyttelsesrĂ„dgiver forudsĂŠtter efter databeskyttelsesforordningens artikel 37, at behandling af Persondata indgĂ„r som vores ”kerneaktivitet”. Dette er tilfĂŠldet for de tilfĂŠlde hvor FindersKeepers agerer som databehandler, men ikke i andre situationer, hvor FindersKeepers agerer som dataansvarlig. Dette skyldes, at FindersKeepers som dataansvarlig primĂŠrt behandler medarbejderdata eller CRM data om FindersKeepers’ kunder.

7.4.2 Pligten til at udpege en databeskyttelsesrÄdgiver indtrÊder navnlig nÄr:
a) der foretages behandlingsaktiviteter, der i medfÞr af deres karakter, omfang og/eller formÄl krÊver regelmÊssig og systematisk overvÄgning af registrerede i stort omfang, eller
b) behandling i stort omfang af sĂŠrlige kategorier af oplysninger (fĂžlsomme oplysninger), eller
c) behandling i stort omfang af Persondata vedrĂžrende straffedomme og lovovertrĂŠdelser.

7.4.3 Det er vores vurdering, at FindersKeepers ikke foretager behandling af persondata i et omfang som beskrevet ovenfor. Vi har derfor valgt ikke at udpege en databeskyttelsesrÄdgiver.

7.4.4 Som fĂžlge af princippet om ansvarlighed, har vi – uanset om vi agerer som dataansvarlig eller databehandler udpeget en person i vores organisation, der har som ansvarsomrĂ„de at foretage de vurderinger og den rĂ„dgivning, der sĂŠdvanligvis vil blive varetaget af en databeskyttelsesrĂ„dgiver.

7.5 Dataansvarlig

7.5.1 For Persondata om FindersKeepers’ kunder, vil FindersKeepers som altovervejende udgangspunktet arbejde selvsténdigt. FindersKeepers vurderer selvsténdigt, om der er grundlag for at indsamle/behandle Persondata, hvilke Persondata, der er relevante og nþdvendige, og hvor lénge Persondata skal opbevares. I denne situation vil FindersKeepers agere som dataansvarlig.

7.6 Databehandleraftale

7.6.1 Hvis vi er dataansvarlige og har vurderet, at der for databehandleren foreligger en databehandlerkonstruktion, skal der udarbejdes en databehandleraftale.

7.6.2 Databehandleraftalen skal indgÄs mellem os (den dataansvarlige) og den anden part (databehandleren), og skal leve op til databeskyttelsesforordningens krav til databehandleraftaler, jf. GDPR artikel 28, stk. 3. Det indebÊrer, at der skal udarbejdes en kontrakt eller andet retligt dokument, som er bindende for databehandleren. Det er desuden et krav, at databehandleraftalen er skriftlig, herunder elektronisk.

7.6.3 GDPR fastsÊtter herudover en del specifikke krav til indholdet af databehandleraftalen. Aftalen skal bl.a. indeholde oplysninger om genstanden for og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formÄl, typen af Persondata, kategorierne af registrerede og vores forpligtelser og rettigheder som dataansvarlig samt de pligter, som databehandleren har i forhold til at varetage opgaven. Kravene er specifikt beskrevet i artikel 28, stk. 3, litra a-h, i GDPR.

7.6.4 Agerer vi som databehandler for kunden, skal der indgÄs en skriftlig databehandleraftale med kunden.

7.7 OverfĂžrsel af Persondata til tredjelande

7.7.1 FindersKeepers’ behandling af Persondata finder som udgangspunkt sted inden for EU.

7.7.2 Hvis det er nĂždvendigt at overfĂžre Persondata til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overfĂžrslen af Persondata til det pĂ„gĂŠldende tredjeland eller internationale organisation, at overfĂžrslen sker til et tredjeland, hvor EU-Kommissionen har truffet afgĂžrelse om, at beskyttelsesniveauet i det pĂ„gĂŠldende tredjeland eller den internationale organisation er tilstrĂŠkkeligt (dvs. til ”sikre” tredjelande/organisationer) eller at overfĂžrslen sker pĂ„ et andet grundlag, der sikrer, at overfĂžrslen af Persondata sker pĂ„ en mĂ„de, der udgĂžr tilstrĂŠkkelig garanti for, at Persondata er beskyttet, herunder evt. ved anvendelse af EU-US Privacy Shield-aftalen eller under anvendelse af anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse (”Model contracts/Standard contractual clauses”).

7.8 Databehandlere – oversigt

7.8.1 Vi anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af FindersKeepers. Disse virksomheder fungerer som databehandler i forhold til de Persondata, som vi er dataansvarlige for.

7.8.2 Du kan se nÊrmere om hvilke databehandlere, vi benytter til at behandle Persondata, og hvor Persondata er lokalisereret pÄ listen nedenfor.

7.8.3 Databehandleren handler alene efter instruks fra os.

7.8.4 Vi benytter fĂžlgende databehandlere:

Databehandler Lokalisation Aftaletype
SurveyMonkey [USA, Brasilien og EU] Databehandleraftale
MailChimp USA Databehandleraftale under anvendelse af EU-US Privacy Shield
Mby.hm (Henning MĂžlbĂŠk) Danmark Databehandleraftale
WPengine USA Databehandleraftale
Google (Google docs, Gmail mv.) USA Google Data Processing Terms
E-conomics Danmark/EU Databehandleraftale
Dinero Danmark Databehandleraftale
Storbuddy Danmark Databehandleraftale
DanlĂžn Danmark Databehandleraftale
Dropbox USA Databehandleraftale

7.8.5 Databehandleren har truffet de fornĂždne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Persondata hĂŠndeligt eller ulovligt tilintetgĂžres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i Ăžvrigt behandles i strid med lov om behandling af Persondata. PĂ„ din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gĂŠldende timetakster for sĂ„dant arbejde – giver databehandleren dig tilstrĂŠkkelige Persondata til, at databehandleren kan pĂ„vise, at de nĂŠvnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

7.9 Videregivelse til sociale netvĂŠrk

7.10 Der kan videregives Persondata til sociale netvĂŠrk og der indhentes samtykke i det omfang er nĂždvendigt. FindersKeepers sondrer mellem portrĂŠtbilleder og situationsbilleder.

7.11 Anden videregivelse

7.12 SĂ„fremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvĂŠsen om udlevering af Persondata, vil vi foretage udlevering af dine Persondata i overensstemmelse med gĂŠldende lovgivning.

7.13 Profilering

7.14 Vi anvender ikke dine Persondata til profilering.

7.15 Generelle tekniske foranstaltninger

7.15.1 Datatilsynets IT-sikkerhedstekster, jf. nedenfor, danner udgangspunkt for de overvejelser og vurderinger, vi har foretaget efter databeskyttelsesforordningen.

7.15.2 Adgang til Persondata er begrĂŠnset til personer, der har et sagligt behov for adgang til Persondata. Det skal vĂŠre sĂ„ fĂ„ personer som muligt, dog med behĂžrigt hensyn til driften – der skal vĂŠre et tilstrĂŠkkeligt antal medarbejdere til at sikre driften af de pĂ„gĂŠldende opgaver ved sygdom, ferier, personaleudskiftning m.v. Data vil alene blive tilgĂ„et pĂ„ ”need to know” basis.

7.15.3 Medarbejdere, der hÄndterer Persondata, er instrueret og oplÊrt i, hvad de mÄ gÞre med Persondata, og hvordan de skal beskytte Persondata.

7.15.4 Persondata pĂ„ papir – f.eks. i kartoteker og ringbind –opbevares aflĂ„st, nĂ„r de ikke er i brug.

7.15.5 NÄr dokumenter (papirer, kartotekskort mv.) med Persondata smides ud, anvendes makulering eller anden foranstaltning, der forhindrer, at uvedkommende kan fÄ adgang til Persondata.

7.15.6 Der anvendes adgangskoder til at fĂ„ adgang til pc’er og andet elektronisk udstyr med Persondata. Kun de personer, der skal have adgang, fĂ„r en kode og da kun til de systemer, den pĂ„gĂŠldende har brug for at anvende. De personer, der har adgangskode, mĂ„ ikke overlade koden til andre eller lade den ligge, sĂ„ andre kan se den. Kontrol af tildelte koder skal foretages mindst en gang hvert halve Ă„r.

7.15.7 Det registreres, hvis der konstateres forgÊves forsÞg pÄ at fÄ adgang til it-systemer med Persondata. Hvis der registreres et nÊrmere fastsat antal pÄ hinanden fÞlgende afviste adgangsforsÞg, skal der blokeres for yderligere forsÞg. Registreringen foretages i G-suite.

7.15.8 FindersKeepers har udpeget en ansvarlig, der kan overvÄge sÄdanne forgÊves adgangsforsÞg. Under hensyntagen til den teknologiske udvikling er der anskaffes programmel, der kan afklare, hvem der har forsÞgt at skaffe sig adgang til Persondata.

7.15.9 PC’er koblet til internettet har en opdateret firewall og viruskontrol installeret.

7.15.10 Ved opkobling til wifi, hvortil der er fri adgang, sikrer vi passende sikkerhedsmÊssige foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle teknologiske udviklingstrin pÄ it-omrÄdet.

7.15.11 Hvis fÞlsomme Persondata eller personnummer sendes med e-mail via internettet, skal sÄdanne e-mails krypteres. Hvis du sender Persondata til os via e-mail, skal du vÊre opmÊrksom pÄ, at afsendelse til os ikke er sikker, sÄfremt dine e-mails ikke er krypteret.

7.15.12 I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder Persondata, og nÄr datamedier skal sÊlges eller kasseres, trÊffer vi de fornÞdne foranstaltninger, sÄ oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.

7.15.13 I de situationer, hvor en computer indleveres til reparation, og hvor der pÄ computeren ligger Persondata, etablerer vi flere koder til forskellige sektioner af data. En reparatÞr vil eksempelvis ikke have behov for at kunne tilgÄ Persondata, der mÄtte ligge pÄ computeren. En sÄdan ordning med flere koder vil kunne hjÊlpe, men ikke fjerne risikoen for misbrug af Persondata. Herudover bÞr det ogsÄ ved aftale og kontrol sikres, at reparatÞrer ikke uretmÊssigt tilgÄr Persondata. Det kan f.eks. vÊre ved brug af fortrolighedserklÊringer.

7.15.14 Ved brug af en ekstern databehandler til hĂ„ndtering af Persondata, underskrives en skriftlig databehandleraftale mellem os og databehandleren. Det gĂŠlder eksempelvis, nĂ„r der anvendes et eksternt dokumentarkiv eller hvis der anvendes cloud-systemer i forbindelse med behandlingen af Persondata – herunder kommunikation med kunden. PĂ„ samme vis indgĂ„s der altid en skriftlig aftale mellem os og vores kunde, sĂ„fremt vi agerer som databehandler. Databehandleraftalerne er ogsĂ„ tilgĂŠngeligt elektronisk.

7.15.15 Vi har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter Persondata mod at blive tilintetgjort, gÄ tabt eller blive Êndret, mod uautoriseret offentliggÞrelse, og mod at uvedkommende fÄr adgang eller kendskab til dem. FindersKeepers vil sÞrge for, at de indsamlede Persondata, inklusive Persondata, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gÊldende sikkerhedsstandarder. Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overfÞrsel af Persondata for at hindre uautoriseret adgang og for at overholde gÊldende lovgivning.

7.15.16 Vi har truffet de nĂždvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine Persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ĂŠndring og mod uautoriseret offentliggĂžrelse, misbrug eller anden handling i strid med gĂŠldende lovgivning.

7.15.17 Vi bruger industristandarder som firewalls og autentificeringsbeskyttelse for at beskytte dine Persondata.

7.15.18 Alle data overfĂžrt mellem kunde (browser og webapp) og server(er) krypteres efter HTTPS-protokollen.

7.15.19 Filer, der manuelt vÊlges adgangskodebeskyttes inden for vores tjeneste, er krypterede og kan under ingen omstÊndigheder tilgÄs af os.

7.16 Back-up

7.16.1 FindersKeepers tager back-up af alle databaser. Back-upŽen opbevares pÄ et eksternt datacenter.

7.16.2 Der kan tages fĂžlgende typer af backup:
a) backup rullende. Med denne metode, tages der dagligt backup af alle fil og data opdateringer og oprettes en sikkerhedskopi af alle de nye data. Dette skaber en historie af Êndringer, sÄledes at muligheden for at genvinde tabte data forÞges.
b) backup klon. Denne backup-strategi skaber en perfekt kopi af hver enhed pÄ netvÊrket
c) backup offsite. Denne backup sikrer mod tab af data, hvis backup opbevares on site. Alle data og filer sikkerhedskopieres og backup opbevares offsite.

7.16.3 Alle backup data og filer kan overskrives med intervaller pÄ 30 dage. Det er ikke teknisk muligt at gennemfÞre sletning af enkelte filer pÄ en foretagen backup inden sÄdan overskrivning ske. Det vil sige, at har du anmodet FindersKeepers om sletning af dine Persondata, vil sÄdanne Persondata blive slettet i live miljÞ, jf. nedenfor, men vil forblive pÄ backup indtil den specifikke backup efter 30 dage er overskrevet.

7.17 Oplysningspligt

7.18 Hver kunde modtager et link til vores Persondatapolitik og som der herefter blot kan henvises til.

7.19 Sletning – hvornĂ„r

7.19.1 Efter afslutning af forretningsforholdet med en kunde eller leverandÞr sletter vi som udgangspunkt Persondata fra det pÄgÊldende kunde- eller leverandÞrforhold, sÄ snart det ikke lÊngere er nÞdvendigt at opbevare de pÄgÊldende Persondata.

7.19.2 En rÊkke andre hensyn samt sÊrregler indebÊrer dog, at Persondata ikke altid bÞr eller ikke mÄ slettes fÞrend, der er gÄet et bestemt tidsrum.

7.19.3 Det skal derfor konkret overvejes, hvor lĂŠnge Persondata opbevares, inden de slettes.

7.19.4 BogfÞringsreglerne indebÊrer, at Persondata knyttet til en betaling skal opbevares i 5 Är + lÞbende kalenderÄr efter regnskabsÄrets afslutning.

7.19.5 Hensynet til, at vi kan varetage dine interesser ved et muligt ansvar kan indebĂŠre, at oplysninger opbevares i 3 Ă„r efter afslutningen af forretningsforholdet med kunden eller leverandĂžren.

7.19.6 Stamdata for kunden bĂžr – for at sikre logisk synergi til ogsĂ„ den regnskabsmĂŠssige behandling – opbevares i 5 Ă„r fra kundeforholdets ophĂžr.

7.19.7 Kontaktinformation – CRM skal lĂžbende slettes og opdateres. E-mails, som kan have betydning for fastlĂŠggelse af et retskrav skal gemmes i 5 Ă„r og herefter slettes, med mindre retskrav er rejst mod, eller tĂŠnkes rejst af, FindersKeepers.

7.20 Sletning – hvordan

7.20.1 Det fremgĂ„r af IT-sikkerhedstekst ST3 fra Datatilsynet vedrĂžrende sletning af Persondata, at sletning af Persondata i praksis betyder, at Persondata uigenkaldeligt fjernes fra alle lagringsmedier, hvorpĂ„ de har vĂŠret lagret, og at Persondata pĂ„ ingen mĂ„de kan genskabes. Man skal i den forbindelse vĂŠre opmĂŠrksom pĂ„ alle lagringsmedier – herunder ogsĂ„ flytbare medier i form af bĂŠrbare computere, USB-nĂžgler mv., samt back-up.

7.20.2 For at lette sletningsproceduren skal alt fysisk materiale scannes til den elektroniske sag, og dernĂŠst makuleres eller tilbagesendes til kunden.

7.20.3 Derudover skal al korrespondance mv. fra G-mail overfÞres til den elektroniske sag og slettes i det hele fra G-mail, ligesom alle redegÞrelser/prÊsentationer mv. pÄ diverse bÊrbare medier og lokale drev skal overfÞres til den elektroniske sag og slettes i Þvrigt.

7.20.4 Derved kan den samlede sag til sin tid (efter endt opbevaringsperiode) i det hele blive slettes.

7.20.5 Persondata kan som et alternativ anonymiseres fuldsténdigt med den virkning, at de ikke léngere kan henfþres til en bestemt person. I givet fald finder reguleringen om Persondata slet ikke anvendelse, og fuldsténdig anonymisering er derfor et alternativ til sletning. Det er dog vigtigt at holde sig for þje, at anonymisering – som et alternativ til sletning – forudsétter, at man sletter alle spor, der kan lede til den person, oplysningen vedrþrer. Det er som oftest en meget vanskelig þvelse.

7.20.6 Efter sletning/anonymisering vil vi foretage behÞrigt krydstjek i form af sÞgninger pÄ navn, e-mailadresse mv. vedrÞrende kunden henholdsvis sagen for at sikre, at der ikke kommer noget frem.

8 DETALJEREDE BEHANDLINGSREGLER //

8.1 Behandlingshjemmel

8.1.1 Vores hjemmel til at behandle Persondata ligger fÞrst og fremmest i relationen til kunden og at kunne administrere indgÄede aftaler. Indenfor disse omrÄder vil vi inden for dette opdrag i udgangspunktet have hjemmel til at behandle de nÞdvendige oplysninger Det fÞlger navnlig af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt af artikel 9, stk. 2, litra a og f.

8.1.2 Disse bestemmelser omhandler adgang til at behandle Persondata, (i) hvis der foreligger et samtykke, (ii) hvis behandlingen er nĂždvendig for at opfylde en kontrakt, (iii) hvis behandlingen er nĂždvendig for at overholde en retlig forpligtelse, (iv) nĂždvendig for at opfylde vĂŠsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser, eller (v) nĂždvendig for at et retskrav kan fastlĂŠgges, gĂžres gĂŠldende eller forsvares.

8.1.3 For sÄ vidt angÄr personnumre kan vi behandle oplysninger om personnumre, (i) nÄr det fÞlger af lovgivningen, (ii) hvis der foreligger et samtykke, eller (iii) hvis det er nÞdvendigt med henblik pÄ fastlÊggelsen af et retskrav, jf. databeskyttelseslovens § 11, jf. § 7.

8.1.4 Det er vores vurdering, at den behandling af Persondata vi foretager i relation til en kunde, i vidt omfang vil vĂŠre hjemlet i de anfĂžrte bestemmelser

8.2 IP-adresser og browserindstillinger

8.2.1 I forbindelse med hvert besÞg pÄ FindersKeepers hjemmeside registreres din computers anvendte IP-adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen pÄ den computer du anvender til at besÞge FindersKeepers. Browserindstillinger er for eksempel den browser type du anvender, browser sprog, tidszone mv. IP-adressen og browserindstillinger registreres for at sikre, at FindersKeepers altid kan finde tilbage til den anvendte computer, sÄfremt der mÄtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besÞget pÄ eller anvendelsen af FindersKeepers hjemmeside. IP-adressen benyttes desuden til at fastslÄ din omtrentlige lokalisation (pÄ by-niveau).

8.3 Nyhedsbrev

8.3.1 Hvis du tilmelder dig FindersKeepers’ nyhedsbreve, registreres dine personoplysninger direkte hos MailChimp. Ønsker du ikke lĂŠngere at modtage nyhedsbreve fra FindersKeepers, kan du afmelde dig ved at benytte link til afmelding indeholdt i mailen eller ved at rette henvendelse til FindersKeepers pÄ info@finderskeepers.dk.

8.3.2 Anonymisering

8.3.3 FindersKeepers anvender anonymisering af data fra kunder for statistiske og forskningsmÊssige formÄl, samt for at kunne forbedre systemer, processer og produkter. Dette betyder, at resultater ikke kan ledes tilbage til at identificere specifikke personer.

8.3.4 FindersKeepers anonymiserer sÄledes, at muligheden for at identificere enkeltpersoner i et datasÊt fjernes. Der foretages sÄledes en uigenkaldelig anonymisering, sÄledes at personoplysninger bliver gjort anonyme pÄ en sÄdan mÄde, at den registrerede ikke lÊngere kan identificeres.

8.3.5 F.eks. navn, adresse eller personnummer erstattet af en kode, et lÞbenummer el.lign., der ikke lÊngere kan fÞres tilbage til den oprindelige individuelle personoplysning. Koder tildeles tilfÊldigt og kan ikke fÞres tilbage ved brug af lister, nÞgler el.lign., der viser sammenhÊngen mellem lÞbenummer og de egentlige identifikationsoplysninger. Dette betyder ogsÄ, at personoplysninger, som foreligger i form af billede, personens stemme, fingeraftryk eller genetiske kendetegn slettes i forbindelse med anonymiseringen.

9 BEHANDLINGSOVERSIGT //

9.1 Behandlingsoversigt for oplysninger om kunder, leverandĂžrer mv.:

Dataansvarlig Virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger
(adresse, hjemmeside, telefonnummer
og e-mail)
FindersKeepers Shop ApS
CVR-nr. 39394278
Krausesvej 3 2100 KÞbenhavn Ø
Danmark
T: +45 5356 2165
E: shop@finderskeepers.dk
W: https://shop.dkfinderskeepers.dk/
FormÄl (ene) Behandlingens eller behandlingernes formÄl
(et samlet, logisk sammenhÊngende formÄl med en behandling eller en rÊkke af behandlinger, som hermed angives som ét formÄl ud af alle samlede formÄl hos den dataansvarlige)
Persondata indsamles og anvendes til:
‱ Identifikation af dig som bruger pĂ„ vores hjemmeside
‱ Behandling af dit kþb og levering af vores ydelse
‱ Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
‱ Forbedring af vores produkter og tjenester
‱ Anden administration af din relation til FindersKeepers
‱ Optimering af vores hjemmeside
‱ Tilpasning af vores kommunikation og markedsfþring til dig
‱ Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsfþring til dig
‱ Andre markedsfþringsaktiviteter
‱ Statistik og tilpasning af vores ydelse
‱ Gennemfþrelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom
‱ Opfyldelse af lovkrav og/eller besvarelse af myndighedshenvendelser
Kategorierne af registrerede og kategorierne af Persondata Kategori af registrerede personer (eksempelvis ansĂžgere,nuvĂŠrende eller tidligere ansatte) Der behandles oplysninger om fĂžlgende kategorier af registrerede personer:
‱ Navn og/eller brugernavn
‱ Adresse
‱ E-mail
‱ Fþdselsdato
‱ Geografisk placering
‱ Trafikdata om brug af internettet
‱ Préferencer og interesser
‱ Transaktionsdata
‱ Kþbshistorik
‱ Betalingsoplysninger
‱ IP-nummer
‱ Unikke identifikationsnumre pĂ„ netvĂŠrksenheder
Modtagerne af Persondata Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer
(eksempelvis andre myndigheder, virksomheder, borger/
kunder mv.)
1. Databehandlere og evt. andre leverandĂžrer
2. Offentlige myndigheder (f.eks. SKAT)
3. Banker
4. Kreditbureauer
5. Rykkerportal (inkassovirksomhed)
6. Intrum (inkassovirksomhed)
Tredjelande og internationale organisationer Oplysninger om overfĂžrelse af Persondata til tredjelande eller internationale organisationer FindersKeepers overfĂžrer Persondata til Tredjelande, herunder USA, i forbindelse med brug af fĂžlgende leverandĂžrer:
‱ SurveyMonkey
‱ MailChimp
‱ WPengine
‱ Google
FindersKeepers har indgÄet databehandleraftaler med de pÄgÊldende leverandÞrer under anvendelse af EU-US Privacy Shield og/eller EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse.
Sletning Tidspunkt for sletning af
oplysninger
(de forventede tidsfrister for
sletning af de forskellige
kategorier af oplysninger)
BogfÞringsreglerne indebÊrer, at Persondata knyttet til en betaling skal opbevares i 5 Är + lÞbende kalenderÄr efter regnskabsÄrets afslutning.
Hensynet til, at vi kan varetage sine interesser ved et muligt ansvar kan indebĂŠre, at oplysninger opbevares i 3 Ă„r efter afslutningen af forretningsforholdet med kunden eller leverandĂžren.

Stamdata for kunden bĂžr – for at sikre logisk synergi til ogsĂ„ den regnskabsmĂŠssige behandling – opbevares i 5 Ă„r fra kundeforholdets ophĂžr.

Kontaktinformation – CRM skal lĂžbende slettes og opdateres. E-mails, som kan have betydning for fastlĂŠggelse af et retskrav skal gemmes i 5 Ă„r og herefter slettes, med mindre retskrav er rejst mod, eller tĂŠnkes rejst af, FindersKeepers.
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
(hvis muligt skal der gives
en generel beskrivelse af de
tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger,
jf. artikel 32, stk. 1)
PC’er koblet til internettet har en opdateret firewall og viruskontrol installeret.

Vi bruger industristandarder som firewalls og autentificeringsbeskyttelse for at beskytte Persondata.

Der anvendes adgangskoder til at fĂ„ adgang til pc’er og andet elektronisk udstyr med Persondata. De personer, der har adgangskode, mĂ„ ikke overlade koden til andre eller lade den ligge, sĂ„ andre kan se den. Kontrol af tildelte koder skal foretages mindst en gang hvert halve Ă„r.

I de situationer, hvor en computer indleveres til reparation, og hvor der pÄ computeren ligger Persondata, etablerer vi flere koder til forskellige sektioner af data.

Persondata pĂ„ papir – f.eks. i kartoteker og ringbind –opbevares aflĂ„st, nĂ„r de ikke er i brug.

Adgang til Persondata er begrĂŠnset til personer, der har et sagligt behov for adgang til Persondata.

10 COOKIES //

10.1 Vi indsamler pĂ„ forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af FindersKeepers. Vi indhenter oplysninger om dig pĂ„ Hjemmesiden og ved din brug af FindersKeepers pĂ„ to mĂ„der: Gennem sĂ„kaldte ‘cookies’ og gennem registrering og brug af FindersKeepers.

10.2 Hvis du ikke Ăžnsker, at der indsamles oplysninger, bĂžr du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet

10.3 Du kan fÄ flere oplysninger pÄ vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, sÄ se vejledningen under vores cookie-politik.

10.4 Hvad er en cookie og lignende teknologier? Cookies er smÄ informationsenheder, som FindersKeepers placerer pÄ din computers harddisk, pÄ din tablet, eller pÄ din smartphone. Cookies indeholder informationer, som FindersKeepers bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.

10.5 Der er to typer af cookies – midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, nĂ„r du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt pĂ„ din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besĂžger FindersKeepers. FindersKeepers anvender bĂ„de midlertidige og permanente cookies.

10.6 Vi benytter lignende teknologier, der lagrer og lÊser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, sÄsom HTML 5 cookies, Flash og andre metoder. Disse teknologier kan fungere pÄ tvÊrs af dine browsere. I visse tilfÊlde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men krÊver specielt vÊrktÞj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af vores services og til at opfange uregelmÊssigheder i brugen af FindersKeepers.

10.6.1 NÄr du besÞger FindersKeepers fÞrste gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer vores webserver, nÄr du besÞger FindersKeepers, og registrerer anvendelsen heraf.

10.6.2 En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen personoplysninger indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

10.6.3 Vi anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og Þnsker. Vi anvender ogsÄ cookies til at fÞre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlÊgge nÊrmere, hvem der besÞger FindersKeepers. Vi registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.

10.7 Hvilke typer af cookies bruger vi og til hvilke formÄl?

10.7.1 Vi bruger cookies til:

 • Statistik, dvs .at mĂ„le trafikken pĂ„ www.FindersKeepers.dk, herunder antallet af besĂžg pĂ„ www.FindersKeepers.dk, hvilke domĂŠner den besĂžgende kommer fra, hvilke sider de ser pĂ„ www.FindersKeepers.dk, og hvilket overordnet geografisk omrĂ„de brugeren befinder sig i.
 • Forbedre funktionalitet, dvs. at forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af FindersKeepers og hjĂŠlpe dig med at huske dit brugernavn og adgangskode, sĂ„ du ikke behĂžver at logge ind igen, nĂ„r du returnerer til FindersKeepers.
 • Integrere med sociale medier, dvs. at give dig mulighed for at integrere med sociale medier, som for eksempel Facebook.
 • Kvalitetssikring, dvs. at sikre kvaliteten af vores services og forhindre misbrug og uregelmĂŠssigheder i forbindelse med brugen af vores services.
 • MĂ„lrettet markedsfĂžring, dvs. at vise specifik markedsfĂžring pĂ„ FindersKeepers, som vi tror, at du vil finde interessant.

10.8 Adgang for tredjepart

10.8.1 FindersKeepers giver adgang for sine tredjepart ’s leverandĂžrer til at fĂ„ indsigt i indholdet af de cookies, som er sat af FindersKeepers. Denne Information mĂ„ dog alene anvendes pĂ„ vegne af FindersKeepers og mĂ„ ikke anvendes til tredjepartens egne formĂ„l.

10.9 Tredjeparts-cookies

10.9.1 Vores Hjemmeside anvender cookies fra fĂžlgende tredjeparter:

10.9.2 Google Analytics: til statistiske formÄl. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

10.10 SĂ„dan afviser du brugen af cookies

10.10.1 De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, fÞr der gemmes en cookie. Du skal dog vÊre opmÊrksom pÄ, at der i sÄ fald kan vÊre services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de krÊver cookies til at huske valg, du foretager. Vi hÄber, at du vil tillade de cookies vi sÊtter, da de hjÊlper os med at forbedre FindersKeepers.

10.11 SĂ„dan sletter du cookies

10.11.1 Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt pÄ din computer.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies pÄ Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies pÄ Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies – gélder alle browsere

10.12 Google Analytics

10.12.1 FindersKeepers bruger FindersKeepers Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender FindersKeepers. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes pÄ Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af FindersKeepers, udarbejde rapporter om aktiviteten pÄ FindersKeepers og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten pÄ FindersKeepers og brugen af internettet. Google kan ogsÄ videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven krÊver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne pÄ Googles vegne.

10.12.2 Google Analytics sÊtter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken sÞgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornÄr og hvor lÊnge en bruger er pÄ sitet. Sessionscookies udlÞber efter hver session, det vil sige, nÄr du lukker din fane eller browser. Google sammenkÞrer ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

10.13 De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra Google Analytics. LÊs mere om Google Analytics brug af cookies.

10.13.1 Ved at bruge FindersKeepers giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke lĂŠngere Ăžnsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravĂŠlge cookies ved at ĂŠndre indstillingerne i din browser.

10.2 Cookie indstillinger
Cookie indstillinger

11 ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIKKEN //

11.1 FindersKeepers kan til enhver tid og uden varsel Êndre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sÄdanne Êndringer sker der orientering af FindersKeeperss brugere FindersKeepers.dk. FindersKeeperss nye persondatapolitik vil herefter vÊre gÊldende for din brug af FindersKeepers.

12 HENVENDELSER //

Hvis du har spÞrgsmÄl til nÊrvÊrende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i Þvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os pÄ fÞlgende e-mailadresse: info@finderskeepers.dk  

13 DATATILSYNET //

13.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over FindersKeepers’ indsamling og behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 KĂžbenhavn K

Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk